งานมารีรวมใจ พิธีมอบเกียรติบัติและประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น 16 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3
10 มีนาคม 2561 8 มีนาคม 2561 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 24-26 มกราคม 2561
       
       
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-6 สวัสดีปีจอ พอ มอ รอ สังสรรค์ สองพันสิบแปด Merry Christmas & Happy New Year
Christmas Fair
22-24 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 22 December 2017 20-21 December 2017
       
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดวงเมโลเดียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสุนทรียภาพ ครั้งที่ 5 ตลาดนัดโรงเรียน ทัศนศึกษาประจำปี 2560
8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 20 - 24 พฤศจิกายน 2560
       
การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา "รูปแบบการเรียนรู้พระแม่มารี 4.0" กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 46 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-2
19 ตุลาคม 2560 12 และ 14 ตุลาคม 2560 2-4 ตุลาคม 2560 14 กันยายน 2560
       
กิจกรรมวันแม่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสุนทรียภาพภายใน OPEN HOUSE “PMR 4.0 EDUCATIONAL” PMR Montessori for kids Open House
11 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 27 กรกฏาคม 2560 21 กรกฏาคม 2560
       
แห่เทียนจำนำพรรษา พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประกวดมารยาทไทย เลือกตั้งสภานักเรียน
6 กรกฏาคม 2560 4 กรกฏาคม 2560 29 มิถุนายน 2560 27 มิถุนายน 2560
       
เดิน-วิ่งการกุศล พิธไหว้ครู ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ,ม.4 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา
17 มิถุนายน 2560 8 มิถุนายน 2560 29 พฤษภาคม 2560 โดย..บาทหลวงกาเบรียล มณฑล โรจนสุทัศน์กุล
      24 พฤษภาคม 2560
       
พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ประชุมผู้ปกครองนักเรียน การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องหลักศุตรพระแม่มารี 4.0
ประจำปีการศึกษา 2560 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 24-28 เมษายน 2560
23 พฤษภาคม 2560 20 พฤษภาคม 2560 วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 วิทยากร :: อาจารย์วิวัฒน์ เลาหบุตร์