Welcome To Phra Mae Maree School

space

 

บรรยากาศที่นั่งพักผ่อนนักเรียน ร่มรื่นเย็นสบาย ศาลา 4 ภาคของเรา

ต้นไม้เขียวขจี ร่มรื่น เย็นสบาย


ศาลาภัทรมหาราชา

 

ศาลาทักษิณนครา

ศาลาร่มฟ้าภูพิงค์

ศาลาทิศาภูพาน

สนามหญ้าเขียวขจี

 

 

space