• การเรียนการสอน 

logo
มอนเทสซอรี่
Practical Life
การรับรู้ Sersorial
Language
 
 
 
 
 
 
 
space

 

 

การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่

“Education should no longer be mostly imparting of knowledge, but must take a new path, seeking the release of human potentialities.”Dr. Maria Montessori
การศึกษาไม่ควรเป็นการแจ้งความรู้ให้มากที่สุดอีกต่อไปแล้ว แต่ควรเป็นหนทางใหม่ของการแสวงหาเพื่อให้มนุษย์ได้แสดงศักยภาพต่าง ๆดร.มาเรีย   มอนเทสซอรี่(ค.ศ.1870-1952) จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองธรรมชาติ
ความต้องการของผู้เรียนโดยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์
ในฐานะแพทย์ นักมนุษยวิทยา ประกอบกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่รวบรวมจากการสังเกต
มนุษย์แรกเกิดจนบรรลุวุฒิภาวะ   ดร.มอนเทสซอรี่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลักปรัชญา
จิตวิทยาและวิชาการ  เมื่อรวมเข้าด้วยอุปกรณ์การสอนนานาประการ   
จึงกลายเป็นการศึกษามอนเทสซอรี่

หลักการสำคัญที่เป็นพื้นฐานของการจัดการศึกษามาจากข้อมูล   ข้อค้นพบ
และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์  การเรียนการสอนจึงเป็นการใช้วิธีการ
และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
เด็กประสบความสำเร็จเนื่อจากหลักการต่าง ๆ นำมาจากธรรมชาติ
ความเจริญเติบโตของเด็ก

 

 

หลักสูตรแบ่งตามความแตกต่างของช่วงวัยและพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจดังนี้อายุเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี เด็กวัยนี้มีคุณลักษณะของจิตซึมซับ
Absorbent Mind ซึ่งนับเป็นอัจฉริยภาพของสมอง และจิตในการซึมซับ
ภาษาแม่ ในการเคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์    และในการจัดระบบภายใน
และคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่เด็กวัยนี้มี คือ ช่วงความสามารถในการเรียน
รู้อย่างรวดเร็ว Sensitive Periods เมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการตอบสนองตรงกับสิ่งเร้าภายใน คุณสมบัติในการเรียนรู้ไวเป็นพิเศษ ทำให้เด็กเกิดความรู้และทักษะอย่างรวดเร็ว ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นสากลในเด็กทั่วโลก และทักษะและความรู้บางด้านสามารถพัฒนาได้สูงสุดในช่วงเวลานี้ ในขณะเดียวกันถ้าทักษะเหล่านี้ไม่ได้รับการส่งเสริมในเวลาและวิธีการที่เหมาะสม อัจฉริยภาพเหล่านี้ก็จะสูญสิ้นไป
โปรแกรมมอนเทสซอรีสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 6 ปี เด็กในช่วงนี้อยู่ในกระบวนการ
สร้างตนเอง หลักการและอุปกรณ์มอนเทสซอรีช่วยเด็กให้ซึมซับ
ความรู้และสร้างตนเองต่อไป


โปรแกรมกิจกรรมในระดับนี้มีสี่หมวด คือ
1.
ชีวิตประจำวัน Practical Life

อ่านรายละเอียด

2.การเรียน การรับรู้ Sensorial for the Education of the senses

อ่านรายละเอียด

3.ภาษา Language

อ่านรายละเอียด

4.คณิศาสตร์ Mathematics

อ่านรายละเอียด

สิ่งที่เน้นออกจากนั้น ได้แก่ ศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมแรกที่เด็กรู้ คือ วัฒนธรรมท้องถิ่นของสังคมที่เด็กอยู่อาศัยซึ่งต่อเนื่องมาจากช่วงสามปีแรกของชีวิตเด็ก สิ่งแวดล้อมในระดับอนุบาลนี้ สนองความต้องการเด็กโดยนำโลกมาสู่เด็ก เช่น ลูกโลก แผนที่ เพลง รูปลักษณะพื้นโลก ภาพของชีวิตในวัฒนธรรมและภูมิภาคต่าง ๆ และอื่น ๆ มุ่งช่วยเด็กให้เติบโตในฐานะบุคคลซึ่งชื่นชมโลกกว้าง

 
space
Copyright © 2008 somdech15@gmail.com