กลับหน้าหลัก

                             
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2561
     
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบและได้คะแนนเต็ม 200 คะแนนจากการทดสอบความรู้ภาษาจีนกลาง
Youth Chinese Test (YCT)จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (hanban)
1. ด.ช.ภัทรชัย พัวตระกูล ป.5
2. ด.ญ.มัญฑิกา ทองสุทธิ์ ม.2
3. ด.ญ.ทิพานัน สีสาวแห ม.2
4. ด.ญ.ภัทรินทร บุปผาชาติ ม.2
5. ด.ญ.วรัญญา สกุลสิริสมบัติ ม.2
6. ด.ช. นิธิศรัฏฐ์ พุฒิภาพงศ์ ม.2
 

รายชื่อนักกีฬา

 1. ด.ช.ภัควัฒน์ รักอู่
 2. ด.ช.กฤษณะ แซ่จิว
 3. ด.ช.พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์
 4. ด.ช.ชลกร ไทยลา
 5. ด.ช.เศรษฐกานต์ ภูวชนานนท์
 6. ด.ช.สิทธิกร ส้มแก้ว
 7. ด.ช.กมลพัชร์ ตรีเพชร
 8. ด.ช.เจนวิทย์ สุทธิธรรมวงศ์
 9. ด.ช.วชิรากรณ์ ขุนทอง
 10. ด.ช.ณัฐพล ส่งเสริม
 11. ด.ช.กวิน แรกเรียง
 12. ด.ช.กฤษฏิโชติ ทนงศักดิ์วิเศษ

 

 
 

รายชื่อนักกีฬา

1. ด.ช. ภัควัฒน์ รักอู่
2. ด.ช. กฤษณะ แซ่จิว
3. ด.ช. วรินทร ธรรมนิยาม
4. ด.ช. ณัฐพล ส่งเสริม
5. ด.ช.พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์
6. ด.ช.ชลกร ไทยลา
7. ด.ช.เศรษฐกานต์ ภูวชนานนท์
8. ด.ช.สิทธิกร สัมแก้ว
9. ด.ช.กมลพัชร์ ตรีเพชร
10. ด.ช.เจนวิทย์ สุทธิธรรมวงศ์
11. ด.ช.วชิรากรณ์ ขุนทอง
12.ด.ช.วรรธถ์ กุลฒโฑ

ฝึกสอน 1. คุณครูสหรัฐ สิงห์แก้ว 2. คุณครูจรุณ โวอ่อนสี 3. คุณครูชวลิต บุญประเสริฐ
4. คุณครูวิเชียรตุ้มเพ็ชร 5. คุณครูศฐา นานา