ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ และสุนทรียภาพครั้งที่ 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- ใบรายงานผลการแข่งขัน
- เกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- ใบรายงานผลการแข่งขันคัดลายมือ และท่องอาขยาน
- เกียรติบัตรคัดลายมือ
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

- เกียรติบัตรท่องอาขยาน
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

 

 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- ใบรายงานผลการแข่งขัน
- เกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
- ใบรายงานผลการแข่งขันคัดจีน และสุนทรพจน์ภาษาจีน
- เกียรติบัตรการแข่งขันคัดจีน
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
- เกียรติบัตรการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดีบ 2

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและพละศึกษา

- ใบรายงานผลการแข่งขันวาดภาพระบายสี
- เกียรติบัตรวาดภาพระบายสี
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
- ผลการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง
- เกียรติบัตรแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง
- ใบรายงานผลการแข่งขันฟุตซอล
เกียรติบัตรการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ 8 ปี
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เกียรติบัตรการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ 10 ปี
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เกียรติบัตรการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

 

 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

- ใบรายงานผลการแข่งขัน
- เกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- ใบรายงานผลการแข่งขัน(คอมพิวเตอร์และการแข่งขันงานใบตอง)
- เกียรติบัตรการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.3
- เกียรติบัตรการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ป.4-6
- เกียรติบัตรการแข่งขันคอมพิวเตอร์ม.1-3
- เกียรติบัตรการแข่งขันงานใบตอง
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
 

 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- ใบรายงานผลการแข่งขัน
- เกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2