--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    เครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

                          เครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นประ ถมศึกษาปีที่1 - 4

                                               เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                      เครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

เครื่องแบบพละระดับประถมศึกษา

                   เครื่องแบบพละระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

        เครื่องแบบพละระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย