การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และสุนทรียภาพ ครั้งที่ 6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และสุนทรียภาพ ครั้งที่ 6

เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่โลกนวัตกรรม

Learning to the world of Innovation

13-14 ธันวาคม 2561