การอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการเรียนรู้พระแม่มารี 4.0"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"รูปแบบการเรียนรู้พระแม่มารี 4.0"
โดย
อาจารย์วิวัฒน์ เลาหบุตร์
วิทยากร
17-18 ตุลาคม 2561