ทำเนียบผู้บริหาร

บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ

ครูใหญ่ – ผู้อำนวยการ

2498

นางสาวซ่อนกลิ่น    ระดมกิจ

นางสาวซ่อนกลิ่น    ระดมกิจ

นายนิพนธ์           ชาวนาแก้ว

2499 – 2507

นางสาวซ่อนกลิ่น    ระดมกิจ

นางสาวซ่อนกลิ่น    ระดมกิจ

นางละม่อม         พึ่งผล

2508 – 2509

นางสาวซ่อนกลิ่น    ระดมกิจ

นางสาวซ่อนกลิ่น    ระดมกิจ

นางสาวจินดา     พุฒตาลศรี

2510 – 2518

นางสาวโสภา         วีระศิลป์

นางสาวโสภา      วีระศิลป์

นางสาวจินดา     พุฒตาลศรี

2519 – 2520

นางสาวโสภา         วีระศิลป์

นางสาวโสภา      วีระศิลป์

นางสาวเกสร       ฉายแก้ว

2521 – 2524

นางสาวโสภา         วีระศิลป์

นางสาวโสภา      วีระศิลป์

นางสาววรรณี      ระดมกิจ

2525

นางสาวมณี   กาญจนานุรักษ์

นางสาวโสภา      วีระศิลป์

นางสาววรรณี      ระดมกิจ

2526 – 2528

นางสาวมณี   กาญจนานุรักษ์

นางสาวโสภา      วีระศิลป์

นางสาวจันทร์เพ็ญ กิจสวัสดิ์

2529 – 2530

นางสาวมณี   กาญจนานุรักษ์

นางสาวโสภา      วีระศิลป์

นางสาวสุนีรัตน์    มิตรเจริญถาวร

2531 – 2534

นางสาวมณี   กาญจนานุรักษ์

นางสาวโสภา      วีระศิลป์

นางสาวรัชนิดา     รัชนีลัดดาจิต

2535 – 2536

นางสาวมณี   กาญจนานุรักษ์

นางสาวโสภา      วีระศิลป์

นางสาวอรชร        กิจทวี

2537 – 2540

นางสาวมณฑา     ระดมกิจ

นางสาวโสภา      วีระศิลป์

นางสาวอรชร        กิจทวี

2541 – 2543

นางสาวลัดดา    รัชนีลัดดาจิต

ดร. รัชนิดา          รัชนีลัดดาจิต

ดร. รัชนิดา           รัชนีลัดดาจิต

2544  – 2550

นางสาวจันทร์เพ็ญ   กิจสวัสดิ์

ดร. อรชร           กิจทวี

ดร. พัชรี                ถาวรพยัคฆ์

2551

นางสาวจันทร์เพ็ญ   กิจสวัสดิ์

ดร. อรชร           กิจทวี

ดร.สุปราณี           ระงับพิศม์

2552 – 2554

นางสาวจันทร์เพ็ญ   กิจสวัสดิ์

นางสาวเกสร        ฉายแก้ว

ดร.สุปราณี           ระงับพิศม์

2555

นางสาวจันทร์เพ็ญ   กิจสวัสดิ์

นางสาวทิวา         ช่างเรือ

ดร.สุปราณี           ระงับพิศม์

2556 –2559

นางสาวจันทร์เพ็ญ   กิจสวัสดิ์

นางสาวทิวา         ช่างเรือ

นางสาวประกายมาตร  ทองอินทร์

2560 –2561

นางสาวจันทร์เพ็ญ   กิจสวัสดิ์

นางสาวมยุรี         งามวงศ์

นางสาวประกายมาตร  ทองอินทร์

2562-ปัจจุบัน

นางสาวเกสร  ฉายแก้ว

นางสาวมยุรี         งามวงศ์

นางสาวน้ำฝน     มงคลล้อม