ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนพระแม่มารี

ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน (สหศึกษา) ประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2498

โดยมิชชันนารีชาวอิตาเลียน คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร

 

 

ตราสัญลักษณ์ รูปกางเขนบนอักษรย่อ พ.ม.ร.

ตราสัญลักษณ์ หมายถึง ภาพรวมที่ชี้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์แห่งโรงเรียน

อันเป็นคันธงชัยแห่งเป้าหมายและอุดมการณ์แห่งความสำเร็จ


กางเขน หมายถึง ชัยชนะของความรักอันยิ่งใหญ่ที่นำความมีชัยเหนือความชั่วและอวิชา


รัศมี หมายถึงความรู้ภายใต้การชี้นำของคุณธรรม ส่องประกายเจิดจ้าสู่สังคมไทย


พ.ม.ร. หมายถึง ความอบอุ่นเยี่ยงมารดา ที่พระแม่มารีโอบอุ้มเยาวชนไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

และมีคุณภาพของสังคมไทยและประเทศชาติ


ปรัชญาของโรงเรียน “ความรู้ คู่ คุณธรรม”


คติพจน์ของโรงเรียน คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม


อัตลักษณ์โรงเรียน “รัก เมตตา สุภาพ”


เอกลักษณ์โรงเรียน “มารยาทงามตามแบบไทย”


สถานที่ตั้ง เลขที่ 247 ซอยจันทน์ 27 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 022124513-4, มือถือ 092-9642496

โทรสาร 026748170

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Website : www.pmr.ac.th

Facebook : www.facebook.com/pmr247


ประเภท โรงเรียนเอกชน (สหศึกษา) ประเภทสามัญศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระดับการศึกษา เปิดทำการสอนระดับเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


เนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา


เปิดดำเนินการ วันที่ 28 มีนาคม 2498


เจ้าของ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย


ผู้ดำเนินการ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย


คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต         ซิสเตอร์เกสร  ฉายแก้ว

ผู้จัดการ                                  ซิสเตอร์มยุรี  งามวงศ์

ผู้อำนวยการ                             ซิสเตอร์น้ำฝน  มงคลล้อม

 

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนพระแม่มารี เป็นโรงเรียนคาทอลิกประเภทสามัญศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

ก่อตั้งโดย บาทหลวงการ์โล  เดลลา โตร์เร มิชชันนารีชาวอิตาเลียน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2498 มีเนื้อที่  21 ไร่  3 งาน  63 ตารางวา

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

และบริหารงานโดยสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

 

ปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการกลางบริหารคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล มีดำริเห็นชอบให้รวมโรงเรียนสองแห่งเป็นโรงเรียนเดียวกัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน และบุคลากรรวมกัน  แผนการรวมโรงเรียนจึงได้เริ่มต้นขึ้นปีพ.ศ. 2541

และสำเร็จลงเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2542  ตามใบอนุญาตเลขที่ กส.385/2542 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โรงเรียนพระแม่มารีสาทรจึงเป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่

ประเภทสามัญ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  มีอาคารเรียนทั้งหมด 8 หลัง จำนวนห้องเรียน 80 ห้อง

ก่อนประถมศึกษา 19 ห้อง ประถมศึกษา 43 ห้อง

มัธยมศึกษาตอนต้น 13  ห้อง และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ห้อง


ปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนพระแม่มารี  มีการจัดทำหลักสูตรใหม่

โดยโรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่อง จัดทำหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัจจุบันโรงเรียนมีหลักสูตรของโรงเรียน  เริ่มใช้ปีการศึกษา 2545

และปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 ตามประกาศ

ของกระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับแล้วปีการศึกษา 2545

และได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

ผู้รับใบอนุญาต นางสาวจันทร์เพ็ญ  กิจสวัสดิ์

ผู้จัดการ ดร.อรชร              กิจทวี

ผู้อำนวยการ ดร.พัชรี          ถาวรพยัคฆ์

 

ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดทำการสอนโครงการ English  Program

ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ตามคำสั่งอนุญาตเลขที่ กส. 1027/2547

โรงเรียนพระแม่มารีได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงาน

สำนักงานประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)

ระหว่างวันที่  2 – 9  มกราคม 2545 ผลการตรวจสรุปว่าอยู่ในระดับ 3

ทั้ง 14 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้


ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเซนต์โจเซฟ

เพื่อขออนุญาตสร้างอาคารหอประชุมในปีการศึกษา 2547 และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนพระแม่มารี โดยขออนุมัติใช้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2546


ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับการอนุญาตรื้อถอนอาคารตามใบอนุญาตเลขที่  กส. 620/2546

ลงวันที่ 21 สิงหาคม  2546 และดำเนินการสร้างอาคารหอประชุม โรงเรียนมีอาคาร 6 หลัง

อาคารประกอบ 1 หลัง  และอาคารหอประชุม 1 หลัง


ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนพระแม่มารีได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงาน

สำนักงานประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (องค์กรมหาชน)  สมศ.

ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2549

ผลการประเมินสรุปว่าผลจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.

ทั้งระดับปฐมวัย    ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพดีมาก

ทุกมาตรฐาน


ปี พ.ศ. 2551 – 2553 สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียได้เปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวจันทร์เพ็ญ     กิจสวัสดิ์

ผู้จัดการ นางสาวเกสร            ฉายแก้ว

ผู้อำนวยการ ดร.สุปราณี               ระงับพิศม์

โรงเรียนเปิดทำการสอนรูปแบบมอนเทสซอรี (Montessori) ระดับอนุบาล 1-3

จำนวน 1 ห้องเรียน และเปิดกิจกรรมเสริมหลักสูตร English Intensive Program (EIP.)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ระดับละ 3 ห้องเรียน


ปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

มีดำริเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ   โรงเรียนพระแม่มารีสาทร เป็นโรงเรียนพระแม่มารี

ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554 ตามใบอนุญาต เลขที่ 45/2554

แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบมอนเทสซอรี (Montessori)

ทุกระดับชั้นจำนวน 4 ห้องเรียน โรงเรียนพระแม่มารีได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ.

ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2554 ผลการประเมินสรุปว่า

ผลจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.

ทั้งระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพดีมากทุกมาตรฐาน


ปี พ.ศ. 2555 สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ได้เปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวจันทร์เพ็ญ  กิจสวัสดิ์

ผู้จัดการ นางสาวทิวา         ช่างเรือ

ผู้อำนวยการ ดร.สุปราณี           ระงับพิศม์


ปี พ.ศ. 2556 สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ได้เปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวจันทร์เพ็ญ      กิจสวัสดิ์

ผู้จัดการ นางสาวทิวา              ช่างเรือ

ผู้อำนวยการ นางสาวประกายมาตร ทองอินทร์

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,004 คน แบ่งเป็น

- ระดับอนุบาล               310  คน    - ระดับประถมศึกษา            876    คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 346  คน    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 472    คน

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ รุ่นอายุ18 ปี

จัดโดย บริษัท นันยางมาเก็ตติ้ง จำกัด ณ วันที่ 8 กันยายน 2556 และรางวัล  “โรงเรียนสะอาดร่มรื่น”

โครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น    ณ วันที่ 27 กันยายน 2556


ปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนพระแม่มารีได้ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ขึ้น

ซึ่งประกอบด้วยสนามกีฬาบาสเกตบอล แชร์บอล ฟุตซอล และเทนนิส

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,891 คน แบ่งเป็น

- ระดับอนุบาล                    249    คน      -  ระดับประถมศึกษา            834   คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     338    คน      -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 425   คน

โรงเรียนได้รับการประเมินตรวจติดตามผลการจัดการศึกษา

จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

 

ปี พ.ศ. 2558 แผนกอนุบาล เปิดทำการสอนรูปแบบมอนเทสซอรี สำหรับเด็กอายุ 0 – 3 ปี

จำนวน 2 ห้องเรียน และได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ห้อง

ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่สำหรับอนุบาล ซ่อมแซมสระว่ายน้ำ เป็นต้น

และในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ฉลองครบรอบ 60 ปี

การก่อตั้งโรงเรียน (2498  –  2558) จัดคอนเสิร์ต PMR Chorus นักร้องประสานเสียง

และการแสดงประกอบเพลงของนักเรียน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,817 คน แบ่งเป็น

-   ระดับอนุบาล                 309    คน      - ระดับประถมศึกษา             823    คน

-   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  335    คน      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  350    คน

 

ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนพระแม่มารีไดรับรางวัลเหรียญทอง

การประกวดวงเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่ 9     ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560

ได้รับการตรวจประเมินสุขภิบาลอาหารในโรงเรียน  จากฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลสำนักงานเขตสาทร

ซึ่งมีผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก

ได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.)

ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ชื่อศูนย์สะเต็มพระแม่มารี สช.8

ใน 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีครู  1  คน  เป็นครูพี่เลี้ยง

คือนางสาวพรพรรณ อินทวงศ์   ครูผู้ช่วยพี่เลี้ยง 2 คน คือ นางรุ่งนภา เลิงฮัง  และนางสาวสุพัตรา  ประจวบสุข

ซึ่งมีหน้ามีที่หลักในการเป็นวิทยากรให้การอบรมครูกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเอกชน กลุ่มที่ 8   และเขตพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการของศูนย์ทั้ง 2 ระดับ ระดับละ 10 คน

โดยมีนางสาวประกายมาตร  ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแม่มารีเป็นผู้อำนวยการศูนย์

และนางสาวสุพัตรา ฉัตรกุล ณ อยุธยาเป็นประธานศูนย์

โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับชั้น ป.1-ป.3

และได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันระดับภาค คือ เด็กหญิงจิตตรามนต์  แซ่ตั้ง  ชั้น ป.3/12.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ ป.1-ป.3  คือ

เด็กชายอเนชา อุดม  ชั้น ป.3/33. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันคัดลายมือ สื่อภาษาไทย  ระดับชั้น ป.4-ป.6  คือ

เด็กหญิงณยา  สาธิตพิเคราะห์  ชั้น ป.5/14. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันวาดภาพระบายสี   ระดับชั้น ป.4-ป.6   คือ

เด็กหญิงศิริมา  ต้อยบุญตาม  ชั้น ป.6/1


จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,743  คน  แบ่งเป็น

ระดับอนุบาล                 293  คน

ระดับประถมศึกษา           774  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  368  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 308  คน

 

ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนพระแม่มารี จัดโปรแกรมการเรียนรู้ โดยเริ่มใน  2 ระดับ  คือ ประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1  ดังนี้

-   ระดับประถมศึกษา จัดให้มี

1. โปรแกรม EIP  STEM+(วิทย์ – คณิต)        จำนวน 2 ห้อง

2. โปรแกรม Eng. & Chi. (อังกฤษ – จีน)      จำนวน 1 ห้อง

3. โปรแกรม EIP  Sport (วิทย์กีฬา)            จำนวน 1 ห้อง

-   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้มี  โปรแกรมละ 1 ห้อง 4โปรแกรม

1. โปรแกรม STEM+ (วิทย์ – คณิต)             3. โปรแกรม Eng. & Chi. (ศิลป์ภาษา)

2. โปรแกรมPhysical  Science(วิทย์กีฬา)     4.  โปรแกรม ICT  Class(วิทย์คอม)

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวงเมโลเดียน ระดับอนุบาล รุ่น Junior Division

ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “PMR’s FAMILY RUN” โดยโรงเรียนพระแม่มารี ร่วมกับ

สมาคมศิษย์เก่าพระแม่มารี ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร  ชิงถ้วยรางวัล

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,744  คน  แบ่งเป็น

-  ระดับอนุบาล                           229    คน          -  ระดับประถมศึกษา               751    คน

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 351   คน     -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    313    คน

 

ปี พ.ศ. 2561 สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ได้เปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

  1. ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต                 นางสาวจันทร์เพ็ญ      กิจสวัสดิ์
  2. ผู้จัดการ                                          นางสาวมยุรี             งามวงศ์
  3. ผู้อำนวยการ                                     นางสาวประกายมาตร ทองอินทร์

โรงเรียนพระแม่มารี ได้ดำเนินการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่
จัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและเป็นการสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ ในรูปแบบ   “พระแม่มารี 4.0” และวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ทำพิธีเปิดห้องเรียน Phonics ชั้น 2
อาคารเซนต์ไมเกิ้ล และห้องหนูน้อยนักวิทย์ ชั้น 1  อาคารเซนต์ดอมินิก

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงการ The 10 Thailand Indoor Marching Competition ระดับอนุบาล 3
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   
โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งที่ 68    ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6 - 23 พฤศจิกายน 2561 ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

  1. ระดับอนุบาล ได้ 2 เหรียญทองแดง
  2. ระดับประถมศึกษา ได้ 7 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
  3. ระดับมัธยมศึกษา  ได้ 7 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,689   คน แบ่งเป็น

-  ระดับอนุบาล   303    คน      -  ระดับประถมศึกษา            751    คน

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  335    คน      -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 300    คน